Privacybeleid

 

Indien gewenst, kunt u het Privacybeleid als PDF downloaden.

 

Persoonsgegevens worden te allen tijde slechts opgeslagen, indien u een product en/of dienst afneemt van VideoTotaal of indien u hier expliciet toestemming voor hebt gegeven. Persoonsgegevens worden opgeslagen door:

Ondernemer:           J.K. Withoff

Onderneming:         VideoTotaal

Bezoekadres:           Zuiderdiep 571

    9521AR Nieuw-Buinen

    Nederland

E-mail:                      contactformulier

Telefoonnummer:  +31 (0) 599 852 970

KvK-nummer:         61085448

 

VideoTotaal is verantwoordelijk voor de naleving van de “Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)”, het voeren van de administratie van klanten en de administratie voor analyse- en marketingdoeleinden. VideoTotaal is verantwoordelijke in de zin van de AVG. VideoTotaal is verantwoordelijke voor alle gegevensverwerking namens VideoTotaal, waaronder https://www.videototaal.nl.

VideoTotaal verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de administratie van klanten, de uitvoering van de overeenkomst, het incasseren van betalingen, de website, persoonlijke marketing en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

De door VideoTotaal opgeslagen persoonsgegevens dienen voornamelijk ter uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot de levering van een product en/of dienst door VideoTotaal. Zonder deze gegevensverstrekking is het niet mogelijk voor VideoTotaal om de overeenkomst uit te voeren.

VideoTotaal gaat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met uw persoonsgegevens en doet er alles aan om uw gegevens veilig op te slaan. Eventuele datalekken worden te allen tijde gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en bij de betrokkenen van wie de persoonsgegevens mogelijk in gevaar zijn gekomen. Bij een datalek neemt VideoTotaal altijd de passende maatregelen om de betrouwbaarheid van de website te waarborgen.

Indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens op onjuiste wijze worden gebruikt, verkregen zijn of ten onrechte worden opgeslagen, en het is voor u ondanks herhaaldelijk verzoek niet mogelijk uw gegevens te verwijderen, kunt u te allen tijde een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Door VideoTotaal worden de volgende persoonsgegevens van u opgeslagen:

  • voor de uitvoering van de overeenkomst ten behoeve van het te leveren product: uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres;
  • voor het betalen en afhandelen van de facturen: uw naam, adres, postcode, woonplaats, e-mailadres, ordernummer;
  • voor de aanvraag van een vrijblijvende offerte: uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres;
  • voor het behandelen van vragen en klachten: naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres;

Persoonsgegevens worden nooit langer opgeslagen dan strikt noodzakelijk en zijn voor u te allen tijde in te zien, te wijzigen en te verwijderen. Indien gebruik wordt gemaakt van foto’s of andere afbeeldingen waarop natuurlijke personen zijn afgebeeld, vraagt VideoTotaal altijd eerst toestemming aan degene van wie de foto of afbeelding wordt geplaatst. Inzien, wijzigen en verwijderen (het recht om vergeten te worden daaronder begrepen) en het intrekken van de gegeven toestemming is mogelijk middels een ondubbelzinnige verklaring gericht aan VideoTotaal via het contactformulier.

 

Uw persoonsgegevens worden in ieder geval verwijderd:

  • in het geval van de uitvoering van de overeenkomst: 5 jaren na beëindiging van de overeenkomst ten behoeve van mogelijk toekomstige overeenkomsten, tenzij u expliciet toestemming heeft gegeven de persoonsgegevens langer op te slaan of indien de gegevens langer bewaard moeten worden op grond van een wettelijke regeling of bepaling;
  • in het geval van het betalen en afhandelen van de facturen: 7 jaren na het betalen van de betreffende factuur, ten behoeve van het voldoen aan de wettelijke verplichting van de Belastingdienst;
  • in het geval van het behandelen van vragen en klachten: na het tot tevredenheid oplossen van de klacht;
  • in het geval van de aanvraag van een vrijblijvende offerte: 60 dagen na het versturen van de vrijblijvende offerte;

Voor het juist laten verlopen van de overeenkomst kan VideoTotaal gebruik maken van een aantal externe partijen die mogelijk ook inzicht krijgen in uw gegevens. In ieder geval zullen zij de gegevens opslaan voor zolang als dit nodig is voor de uitvoering van hun werk. In geen geval zullen de persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan de werkzaamheden voor VideoTotaal, tenzij hiervoor expliciet om toestemming is gevraagd aan de betrokkene.

Op alle externe overdrachten van persoonsgegevens zijn Verwerkersovereenkomsten van toepassing.

Voor het leveren van het product wordt gebruik gemaakt van een externe fulfilment partij. Persoonsgegevens, noodzakelijk voor het uitvoeren van de overeenkomst worden verstrekt aan de fulfilment partij.

Voor het innen van facturen wordt gebruik gemaakt van een payment provider. Persoonsgegevens, noodzakelijk voor het innen van de betalingen worden verstrekt aan de payment provider.

Indien u meer informatie wilt over met welke externe partijen uw persoonsgegevens worden verwerkt, kunt u altijd een e-mail sturen via het contactformulier.

Het staat VideoTotaal vrij een zwarte lijst aan te maken met betrekking tot persoonsgegevens van personen die het vertrouwen van VideoTotaal ernstig hebben beschaamd. De zwarte lijst wordt onbeperkt bewaard en is slechts inzichtelijk voor een zeer beperkte groep werknemers van VideoTotaal. De zwarte lijst wordt bewaard, tevens voor toekomstige aanbiedingen van VideoTotaal. In ieder geval worden opgenomen op de zwarte lijst personen die ondanks herhaaldelijk verzoek niet voldoen aan enige betaalverplichting van VideoTotaal.

 

Indien gewenst, kunt u het Privacybeleid als PDF downloaden.